No Data 1995-01-18
No Data 1995-01-19
No Data 1995-01-20
No Data 1995-01-22